�������� ������������������ �������� ������������ ������������������ �� 2

�������� ������������������ �������� ������������ ������������������ �� 2

.

2023-03-28
    شرح قاعدة have و has